Pro a proti jednotným úhradám pro všechny nemocnice

Tento text vznikl pro Medical Tribune a byl využit v článku  Jak stoupnou příjmy lékařů v nestátních nemocnicích?

Zájmem pojištěnce je získat v rámci svého pojištění co nejlepší zdravotní péči, tedy takovou, která je dobře dostupná v čase a místě a je kvalitní a bezpečná.

Zájmem zdravotní pojišťovny je nakoupit zdravotní péči pro své pojištěnce tak, aby byli spokojeni a pojišťovnu neopustili a současně nakoupit takovou péči za co nejlepší ceny.

Zájmem nemocnice je poskytovat takový objem zdravotní péče, aby byla naplněna jeho kapacita, a získat za tuto péči úhradu, která umožní provozovat zdravotnické zařízení, důstojně odměňovat zaměstnance a řádně udržovat a rozvíjet materiálně technické vybavení.

Výše úhrady by se měla řídit relací mezi těmito zájmy. Ceny musí zohlednit náklady na péči, její dostupnost, kvalitu, může zohlednit i nakupovaný objem a další vztahy mezi zdravotnickým zařízení a pojišťovnou. Výše úhrady by měla být stanovena dohodou mezi zdravotnickým zařízením a pojišťovnou. Je logické, že v tomto případě se bude výše úhrady lišit a je to tak správné.

Pouze v případě, kdy k této dohodě nedojde, může nastoupit stát jako regulátor. Základním demokratickým principem je rovnost před zákonem. Stát tedy musí přistupovat stejně ke všem občanům, pojištěncům, a tedy stanovit stejnou výši úhrady konkrétní zdravotní péče z jejich prostředků spravovaných zdravotními pojišťovnami bez ohledu na to, které pojišťovny jsou pojištěnci či ve kterém zdravotnickém zařízení tuto péči čerpali.