Jen jedna Pediatrie. Je rozhodnuto. A co dál?

Prezident Zeman podepsal před několika dny novelu zákona o získávání způsobilosti lékařů. Novela ruší obor Prakticky lékař pro děti a dorost, ruší obor Dětské lékařství a zavádí nový obor Pediatrie. Nepodařilo se mám společně vysvětlit důležitost zachování oboru PLDD jako samostatného základního oboru pro primární péči, politická reprezentace přijala většinově názor našich kolegů z nemocnic, reprezentovaný vedením České pediatrické společnosti.

Jaké jsou další úkoly pro naši odbornou společnost a sdružení? Nejdůležitějším cílem je udržet obor jako takový, udržet jej v primární péči, udržet kvalitu vzdělávání a kvalitu poskytování péče, udržet a zlepšovat systém úhrady péče a zachovat a zlepšovat podmínky pro soukromé podnikání v primární péči o děti a dorost.

Musíme dokončit specializační vzdělávání pro ty lékaře a lékařky, kteří byli zařazeni do oboru. To znamená zachovat akreditované ordinace praktických lékařů pro děti a dorost a udržet systém soustavného vzdělávání školitelů. Znamená to zachovat samostatnou katedru na IPVZ, akreditační komisi a zkušební komisi pro atestační zkoušky.

Druhou důležitou otázkou je rozhodnutí o náplni specializační přípravy nově vzniklého oboru pediatrie. Která odborná společnost bude za přípravu této náplně zodpovědná? Dnes máme v rámci České lékařské společnosti JEP dvě odborné společnosti a to Českou pediatrickou společnost a Odbornou společnost praktických dětských lékařů. Při rozhodování o náplni specializačního vzdělávání bude třeba zohlednit počty lékařů, kteří pracují na dětských odděleních nemocnic, a počty lékařů, kteří pracují v primární péči. Musíme se zodpovědně rozhodnout pro jakou práci nové pediatry připravujeme. Zda budou pracovat na dětských oddělení nemocnic anebo zda budou pracovat v primární péči.

Vzhledem k tomu, že největší potřeba nový dětských lékařů je právě v primární péči,  bude  (měl by) tomu odpovídat i obsah specializační přípravy. Lékaři před atestací budou pracovat jistě nejprve v nemocnicích, a budou (měli by) před atestací pracovat nejméně jeden rok v akreditované ordinaci primární péče. Obě odborné společnosti by měly zahájit práci nad náplní specializační přípravy. Lékaři, kteří budou promovat, se budou rozhodovat o volbě oboru, a pokud nebude náplň a perspektiva nového oboru Pediatrie jasná, zvolí si obor jiný a prohloubí se nedostatek dětských lékařů.

Novela zákona zrušila obor PLDD jako základní obor specializačního vzdělávání. Obor PLDD však z českého právního systému ani zdaleka nemizí. V celé řadě jiných zákonů,  a paradoxně i v novele samotné, najdeme na obor PLDD řadu odkazů. PLDD má i nadále celou řadu povinností a kompetencí.

Kdo tedy a podle jakých pravidel rozhodne o tom, že je lékař oprávněn samostatně poskytovat péči v oboru PLDD? Pokud by nebyla součástí specializační přípravy v novém oboru Pediatrie dostatečná (tedy nejméně jeden rok) příprava v akreditované ordinaci PLDD, nemohla by sama atestace pro samostatnou práci PLDD stačit. Připomínám, že lékař na dětském oddělení i po atestaci pracuje v týmu, má se s kým poradit, jeho rozhodnutí schvaluje nebo kontroluje starší zkušenější lékař a přednosta oddělení. Naproti tomu PLDD v primární péči pracuje zcela sám.

Další velkou otázkou je otázka výběrových řízení a smluv se zdravotními pojišťovnami. Bude specializační příprava a složení atestační zkoušky dostatečným kriteriem pro registraci zdravotnického zařízení a pro uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou na poskytování zdravotní péče v odbornosti 002 PLDD? Kdo stanoví podmínky, za kterých budou zdravotní pojišťovny uzavírat smlouvy s novými lékaři v odbornosti PLDD?

Můžeme předpokládat dva krajní scénáře. V prvním bude specializační příprava pro primární péči kvalitní a dostatečná, a potom budeme prosazovat, aby byli k primární péči včetně smluv s pojišťovnami plně kompetentní lékaři po atestaci. Podle druhého scénáře bude specializační příprava pro primární péči nedostatečná, a potom by naše odborná společnost a sdružení měli usilovat o to, abychom to byli my, kdo bude s pojišťovnami dojednávat podmínky pro uzavírání smluv pro odbornost 002. V každém případě však musí klíčovou roli v jednání o smlouvách s pojišťovnami sehrát Sdružení PLDD.

Nedílnou součástí odborného života v každém lékařském oboru je celoživotní vzdělávání. Platí to i pro obor PLDD. Dosavadní zkušenosti ukazují, že klinická pracoviště nejsou příliš aktivní v oblasti nejen celoživotního vzdělávání, ale i v otázce zlepšování spolupráce s lékaři primární péče. Zásadní roli v celoživotním vzdělávání hraje OSPDL a měla by ji hrát i dál. Je to velký závazek. Nestačí jen organizovat semináře a prezentovat na nich ve spolupráci s komerčními subjekty přednášky kolegů z klinických pracovišť. Je třeba, tak jak se nám to v posledních letech daří, připravovat a svými silami zajišťovat přednášky a studie zaměřené a cílené na skutečné každodenní problémy ordinací PLDD.

Velké utkání, možná dokonce turnaj, o udržení oboru z pohledu specializované způsobilosti jsme prohráli. Prohraná bitva však neznamená prohranou válku. Máme svou odpovědnost vůči svým pacientům a jejich rodičům, vůči svým zaměstnancům a kolegům i vůči sobě samým. Obor Praktický lékař pro děti a dorost z primární péče v České republice nezmizí, pokud to nedovolíme. Máme před sebou hodně úkolů, a jistě přijdou i ty, o kterých ještě dnes nevíme. Je jenom na nás, jak se s nimi popasujeme.

MUDr. Milan Cabrnoch, MBA

20. února 2017